,4

CO2

,4

Mio. Tonnen

CO2

5,4

Mio. Tonnen

CO2